Warm White Festoon 20m String - 240v

Warm White Festoon 20m String