Warm White Festoon 10m String - 240v

Warm White Festoon 10m String